16
ΑΠΡ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης

 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, στην προμήθεια πτητικών μέσων για την εκτέλεση πτητικού έργου το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 
1. Συνδρομή σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
2. Συνδρομή σε επείγουσες αεροδιακομιδές – αερομεταφορές σταθεροποιημένων ασθενών, όταν παραστεί ανάγκη
3. Από Αέρα Έλεγχο Αεροναυτιλιακών και Οπτικών βοηθημάτων
4. Μεταφορά προσωπικού ΥΠΑ καθώς και μεταφορά μέσων και υλικού, εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακοί λόγοι που συνδέονται με τη λειτουργία αεροναυτιλιακών ραδιοβοηθημάτων και γενικότερα με την ασφάλεια των πτήσεων
 
και ειδικότερα προκειμένου να προβεί στην προμήθεια:
 
α) δύο (2) ομοίου τύπου, καινούργιων, ειδικά εξοπλισμένων ελικοπτέρων (λάβετε τις προδιαγραφές πατώντας  εδώ ).
β) ενός (1) καινούργιου αεροπλάνου μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (λάβετε τις προδιαγραφές πατώντας  εδώ ).
γ) ενός (1) ελαφρώς μεταχειρισμένου αεροπλάνου μαζί με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (λάβετε τις προδιαγραφές πατώντας  εδώ ).
 
συνέταξε τεχνικές  προδ/φές  των ως άνω πτητικών μέσων, οι οποίες  πρόκειται να προωθηθούν  υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ.
 
Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με την κατασκευή, προμήθεια, διάθεση ή εμπορία των εν λόγω πτητικών μέσων ή ακόμη επιθυμούν να λάβουν γνώση της προδιαγραφής, να κατεβάσουν το αντίστοιχο αρχείο.
 
Ο σχολιασμός  και  η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν στην Επιτροπή σύνταξης σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών,  το αργότερο μέχρι την 15/5/2018 στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mpm@hcaa.gr, d2@hcaa.gr , fiumm@hcaa.gr, mpaschaloudis@hcaa.gr.
 
Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές  προδιαγραφές  προ της υποβολής αυτών για έγκριση.
 
 
                                                                        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
 
 
 
 
 
                                                                           Χρ.  Παπαγεωργίου