13
ΣΕΠ 2018

Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού/τριετής συντήρηση/υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου.

Ανάρτηση Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση/τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.