14
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

                                                                       ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια & εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (TOWER & APPROACH SIMULATORS) για τον νέο ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΑΗΚ) μέσω ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε τεχνικές προδ/φές οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ.

Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω e-mails: d6@hasp.gov.gr ή d6a@hasp.gov.gr ή d6d@hasp.gov.gr , μέχρι την 9η   Ιανουαρίου 2023.
Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στις τεχνικές προδιαγραφές προ της υποβολής αυτών για έγκριση.

O Aναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης
Απ. Καραγεωργίου