18
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 54/2022

Σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών επισκευής, συντήρησης και τροποποίησης των μεταφορικών ταινιών των εγκαταστάσεων Αερολιμένων διαχείρισης ΥΠΑ.