26
ΜΑΙ 2021

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Πτήση FR4978 ATH – VNO 23-05-21 της αεροπορικής εταιρείας Ryanair)DENIAL OF INFORMATION (Flight FR4978 ATH - VNO 23-05-21 of Ryanair airline)

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                                                                                                                                                                                                                                                Ελληνικό 26/5/2021

                                                                                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Πτήση FR4978 ATH – VNO 23-05-21 της αεροπορικής εταιρείας Ryanair)

            Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ενημερώνει ότι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί της δήθεν ενημέρωσης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ή των Ελληνικών Αρχών για την ύπαρξη πάσης φύσεως απειλής στην πτήση της RYANAIR, είναι παντελώς ψευδείς, ανυπόστατες και απολύτως παραπλανητικές.
Ειδικότερα για το συμβάν της εν λόγω πτήσης της RYANAIR, τα πραγματικά γεγονότα είναι:
- Έλαβαν χώρα όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας ήτοι, επιβατών, χειραποσκευών και αποσκευών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλειας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και δεν υπήρξε καμιά ένδειξη εντοπισμού κάποιου προβλήματος. 
- Όλες οι διαδικασίες ασφαλείας εξελίχθησαν φυσιολογικά και το α/φ αναχώρησε για τον προορισμό στις 10:15 πμ. Για όσο δε χρονικό διάστημα ήταν στο ελληνικό FIR δεν υπήρξε καμία αναφορά σε θέμα απειλής από το πλήρωμα, καθώς και από κανένα άλλο άτομο ή φορέα.
- Ουδεμία ενημέρωση - πληροφορία ή ένδειξη δεν υπήρξε προς τις Υπηρεσίες των ΥΠΑ, Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής του ΔΑΑ από Φυσικό Πρόσωπο ή Υπηρεσία, για ύπαρξη απειλής στη συγκεκριμένη πτήση FR4978 ATH προς VNO στις 23-05-21.
- Η όποια σχετική πληροφόρηση περιήλθε σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες,  μέσω των ΜΜΕ και του Διαδικτύου, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Μινσκ.

PRESS RELEASE SUBJECT: DENIAL OF INFORMATION (Flight FR4978 ATH - VNO 23-05-21 of Ryanair airline)
 
The Hellenic Civil Aviation Authority (YPA/HCAA) informs that the information that sees the light of day about the alleged information of the Athens International Airport or the Greek authorities about the existence of any threat on the flight of RYANAIR, is completely false, non-existent and completely misleading.
Specifically for the incident of this flight of RYANAIR, the real facts are:
- All the required security checks were carried out, ie passengers, hand luggage and luggage in accordance with the provisions of the approved security program of Athens International Airport and there was no indication of any problem.
- All security procedures were conducted normally and the aircraft left for its destination at 10:15 am. For as long as it was in the Greek FIR there was no report of a threat from the crew, as well as from any other person or entity. 
- There was no information  or indication to the Department of the HCAA, Athens International Airport and the State Aviation Authority of AIA, for the existence of a threat on the specific flight FR4978 ATH to VNO on 23-05-21.
-All the above services  received any relevant information, via the media and the Internet, after the landing of the aircraft in Minsk.