08
ΙΟΥΛ 2016

Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΥΠΑ για τη μείωση Αερίων Εκπομπών

Η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των χωρών μελών της ECAC (European Civil Aviation Conference) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προσηλωμένη και συμμετέχει στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, εργαζόμενη προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών με αποδοτική χρήση των πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό,  όλα τα κράτη της ECAC υποβάλλουν στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση Αερίων Εκπομπών/Aviation & Climate Change State Action Plan», το οποίο περιλαμβάνει μια επισκόπηση των δράσεων, που έχουν αναληφθεί από την κάθε χώρα, με σκοπό την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη μιας ενεργειακά αποδοτικής, ανταγωνιστικής και βιώσιμης πολιτικής αεροπορίας.
Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχουν δεσμευτεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αεροπορίας στην κλιματική αλλαγή και για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Emissions).
 Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των αερομεταφορών, μέσα από δημόσιες και ιδιωτικές προσπάθειες και είναι σε πορεία συνέχισης της προόδου στα επόμενα χρόνια.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάστε σε pdf το Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την μείωση Αερίων Εκπομπών του Θερμοκηπίου από την Αεροπορική Δραστηριότητα.