ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

14
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετής συντήρηση/τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.

14
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών αποχιονισμού (αντιπαγοποιητικό υγρό και αποπαγοποιητικός στερεός κόκκος) Κρατικών  Αεροδρομίων Βορείου Ελλάδος.
14
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ενος διακριβωτή πολλαπλών τύπων οργάνων και οκτώ πολυοργάνων ελέγχου πομποδεκτών VHF/UHF.
11
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης.

Ανακοίνωση διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών αναφορικά με τη συντήρηση-επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
 
10
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης για διαβούλευση.

Ανακοίνωση πρόσκλησης για διαβούλευση για την τροποποίηση της Αερολιμενικής διάταξης 4.