18
ΜΑΙ 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ 4325/2015

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
                                             Aθήνα,
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                           Αρ. Πρωτ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ(Δ9)                                                            Δ9/B/
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ9/Β) 
                                                                                                            ΠΡΟΣ:

Tαχ. Δ/νση:    Τ.Θ. 70360
                     166 10 Γλυφάδα                                                       
Πληροφορίες: Α. Καραγιαννίδου
Τηλέφωνο:      210-8916471
ΦΑΞ:                210-8947152
E-maild9b@hcaa.gr    
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν. 4325/2015
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ως επίσης και η με ΑΔΑ : 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ερμηνευτική εγκύκλιος.
Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω νόμου, μπορούν να απευθύνονται με αίτησή τους άμεσα στη Διεύθυνση Διοικητικού (Δ9) της ΥΠΑ. Τονίζεται ότι στο νόμο προβλέπονται αποκλειστικές προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά.
 
 
 
                                                                                                    Η Προϊσταμένη  
                                                                                                Διεύθυνσης Διοικητικού 
                                                                                           
Εσωτερική Διανομή                                                          
-Δ9/Β
                                                                                             Αναστασία Καραγιαννίδου