10
ΙΑΝ 2023

Ανακοίνωση-Πρόσκληση

                                                               ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προκειμένου να προβεί στην προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INFORMATION DISPLAY SYSTEM - I.D.S.)ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»
μέσω ανοικτού διαγωνισμού, συνέταξε τεχνικές προδ/φές οι οποίες πρόκειται να προωθηθούν υπηρεσιακώς για έγκριση, σύμφωνα με τις πάγιες διαδικασίες της ΥΠΑ.
Ο σχολιασμός και η υποβολή των σχετικών παρατηρήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, θαυποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συστημάτων & Υποδομών Αεροναυτιλίας (Δ6) μέσω
e-mails: d6@hasp.gov.gr, d6a@hasp.gov.gr & d6b@hasp.gov.gr, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023.
Η Διεύθυνση Δ6 θα συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις και θα τις ενσωματώσει κατά την κρίση της στιςτεχνικές προδιαγραφές προ της υποβολής αυτών για έγκριση.

                                                                                                                                                               O Aναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                                                                                                          καα
                                                                                                                                                                               M. Παρασκάκης