13
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 32/2023

Προμήθεια υλικού (hardware) για την κάλυψη των αναγκών πληροφορικής ΥΠΑ.