14
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μόνωσης δώματος κτιρίου Αεροσταθμού και λοιπές εργασίες στον Κρατικό Αερολιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄»