04
ΜΑΡ 2022

Πιστοποίηση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015


                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    

                                                                                                                                                                                               Ελληνικό 4/3/2022
                                                                                                                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια Επιθεώρησης Πιστοποίησης κατά το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας ISO 9001:2015 από διαπιστευμένο Φορέα (ανεξάρτητος εξωτερικός πάροχος), η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας πιστοποιήθηκε  επιτυχώς και εκδόθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.
Το πεδίο πιστοποίησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATM/ANS) διαδρομής, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υπηρεσίες και λειτουργίες:
*Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS)
*Επικοινωνιών, Πλοήγησης και Επιτήρησης (CNS)
*Διαχείρισης Εναέριου Χώρου (ASM)
*Διαχείρισης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας (ATFM)
*Σχεδιασμού Διαδικασιών Πτήσεων (FPD)
*Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (προμηθειών και υπηρεσιών) σχετικών με τις υπηρεσίες και λειτουργίες Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και υπηρεσίες και λειτουργίες Αεροναυτιλίας.
Η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και απόκρισης των εργαζομένων της ΥΠΑ και την ποιοτική Παροχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας στον τομέα ασφάλειας των πτήσεων, γεγονός που κατατάσσει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδας ανάμεσα στις πιo αξιόπιστες υπηρεσίες όσον αφορά την συνεργασία της με τους Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς Οργανισμούς.