31
ΜΑΙ 2017

Οργανισμοί Συντήρησης Παρακολούθησης Διαρκούς Αξιοπλοΐας Αεροσκαφών

                                                                                       
                                                                                                        ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΜΠΜ)

 

Οργανισμοί Συντήρησης (P-145) &
 Παρακολούθησης Διαρκούς Αξιοπλοΐας  Αεροσκαφών (CAMO)
της ΥΠΑ/ΜΠΜ.
                                        
Τον Δεκέμβριο του 2015 η ΥΠΑ/ΜΠΜ πήρε έγκριση για την Παρακολούθηση Διαρκούς Αξιοπλοΐας  (CAMO) καθώς και την  πραγματοποίηση συντηρήσεων και επισκευών επί των αεροσκαφών τύπου CESSNA C750 σε επίπεδο συντήρησης Βάσης.
Μετά από την παραπάνω έγκριση, το αεροσκάφος C750 της ΥΠΑ συντηρείται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από τους εγκεκριμένους  οργανισμούς της ΥΠΑ/ΜΠΜ (CAMO & Part-145) παρέχοντας πρακτικά και οικονομικά οφέλη προς την υπηρεσία και το ελληνικό δημόσιο.
Τα πρακτικά οφέλη προκύπτουν από την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων συντηρήσεων καθώς και την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών επί του αεροσκάφους.
Tα οικονομικά οφέλη του ελληνικού δημοσίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και προκύπτουν από την διαφορά των ποσών από τις επίσημες προσφορές των επισκευαστικών κέντρων του εξωτερικού και των πραγματικών ποσών που δαπανήθηκαν για τις ίδιες εργασίες όταν πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους-μηχανικούς αεροσκαφών της ΥΠΑ/ΜΠΜ.
 

 
1η Βαριά συντήρηση 356.780
2η Βαριά συντήρηση 111.161
3η Βαριά συντήρηση 45.000
4η Βαριά συντήρηση 51.000
CAMO C-750 40.000
PFI / ΒΛΑΒΕΣ 144.000
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 45.000
ΣΥΝΟΛΟ 792.941
 
 
Ο παραπάνω πίνακας έχει καταρτισθεί με βάση τις προσφορές του επισκευαστικού κέντρου του εξωτερικού και όχι τα τελικά τιμολόγια, όπου η απόκλιση μεταξύ τους είναι της τάξης του 50% του αρχικού προϋπολογισμού, πράγμα που προκύπτει αφενός μεν από τα εκδοθέντα τιμολόγια, αφετέρου δε από την έγγραφη ενημέρωση του προαναφερόμενου επισκευαστικού κέντρου.
Συνεπώς, εκτιμούμε ότι το τελικό οικονομικό κέρδος για το ελληνικό δημόσιο ξεπερνάει όχι μόνο το παραπάνω ποσό των 792.941 ευρώ αλλά αγγίζει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι από το Δεκέμβριο του 2015 έως και σήμερα έχουν εκδοθεί και περατωθεί 67 εντολές συντήρησης με 200 κάρτες εργασίας και έχουν αποκατασταθεί με απόλυτη επιτυχία 30 παρατηρήσεις  στο Τεχνικό Βιβλίο του αεροσκάφους, καθιστώντας το αεροσκάφος αξιόπλοο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό τμήμα στον Οργανισμό κατά το Μέρος-145 της ΥΠΑ/ΜΠΜ για την εκπαίδευση προσωπικού επί αεροπορικών τεχνικών θεμάτων. Έως σήμερα έχουν εκδοθεί & περατωθεί 33 εντολές εκπαίδευσης προσωπικού και έχουν εκδοθεί 252 πτυχία με όφελος πάνω από 45.000 ευρώ, όπως εμφανίζεται και στο παραπάνω πίνακα.
 
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠM
                                                                                                               κ.α.α
 
 
 
                                                                                                  Εμμανουήλ Παυλάκης